ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Шовгеновский район

Официальный сайт Администрации муниципального  образования "Шовгеновский район"

Информация

Къуаджэу Пщычэу непэ илъэс пчъагъэрэ зэжэгъэхэ мэщытыр къыщызэIуахыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр щыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэн Аскэрбий, АР хэутын IофхэмкIэ икомитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Шэуджэн районым иапащэу Аулъэ Рэщыд, район Советым идепутатхэм япащэу Мэрэтыкъо Аслъан, динлэжьхэр.

Мэщытым ишIын 2011 илъэсым аублэгъагъ, гупыкI зиIэхэм ямылъкукIэ ар ашIыгъ, нэбгырэ 60 фэдиз чIэфэщт, къатитIумэ хъулъфыгъэхэмрэ бзылъфыгъэхэмрэ шъхьаф-шъхьафэу нэмаз ащашIынэу зэтырагъэпсыхьагъ.

Зэхахьэм къекIолIагъэхэм зэкIэми шIуфэс сэлам къарихыгъ Шэуджэн районым ипащэу Аулъэ Рэщыд. Ащ къыхигъэщыгъ, непэ мэщытэу къуаджэм къыщызэIуахырэр чылэдэсхэм лъэшэу зэрящыкIэгъагъэр, цIыфхэм гумэкIыгъо зэращыхъущтыгъэр илъэс пчъагъэм ыкIоцI мэщыт зэрямыIагъэр.

Непэ къуаджэу Пщычэу къыщызэIуахыгъэ мэщытыр республикэмкIэ пштэщтмэ я 47 —рэ мэщыт.

Къэрдэн Аскэрбий игущыIэ къыщхигъэщыгъ Ислъам дин къабзэм игъэпытэн, ащ гушъхьэбаиныгъэу къытырэм ныбжьыкIэхэр хэщагъэхэ хъумэ, республикэми, тикъэралыгъуи мамырныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ зэращыпытэщтхэм уицыхьэ телъы зэрэхъущтыр.

Джащ фэдэу къоджэдэсхэм къафэгушIуагъэх

АР хэутын IофхэмкIэ икомитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр, къуаджэу Еджэркъуае иефэндэу Бжьэц Пщымаф, Хьатыжъыкъое къоджэ псэупIэм инахьыжъхэр.

shovgenovskyi raion 70784369 154707955892765 7724738642940360452 n

shovgenovskyi raion 73414173 177234270096539 8791879679787872373 n

shovgenovskyi raion 74456201 936779110028079 4816772864087564079 n

shovgenovskyi raion 75472289 578159872942529 8963981040987583607 n

shovgenovskyi raion 77012168 1465737066916534 8944792483462403026 n