Шовгеновский район

Официальный сайт Администрации муниципального образования "Шовгеновский район"

Илъэс къэс, гъэтхапэм и 14-м тыдэкIи щыIэ адыгэ лъэпкъ пстэуми адыгабзэм имафэ щыхагъэунэфыкIы

1855-рэ илъэсым апэрэ хьарыфылъэу арапыбзэкIэ Бэрсэй Умар ытхыгъэр Тифлис къыщыдэкIыгъагъ, 2000-рэ илъэсым къыщыублагъэу мы мафэр тилъэпкъыбзэ имэфэкIэу хэтэгъэунэфыкIы.

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ  я Мафэ фэгъэхьыгъэ 1офтхьабзэхэр Шэуджэн районым игурыт еджапlэхэм игъэкlотыгъэу щырагъэкIокIыгъ.​
Уадыгэмэ убзэ бгъэлъэпIэн, къэухъумэн зэрэфаер, ныдэлъфыбзэр цIыфым икультурэ, ицIыфыгъэ агопхын умылъэкIынэу, мэхьанэшхо зиIэ амал гъэшIэгъонэу лъэпкъхэм зэраIэкIэлъыр  игъэкIотыгъэу щытегущыIагъэх.
КIэлэеджакIохэм бзэм фэгъэхьыгъэ,лъэпкъым ищытхъу зыlэтырэ усэ зэфэшъхьафхэр lупкlэу къаIуагъ.

photo 5801858457748484140 y

photo 5802141882640347066 y

  • © Администрация муниципального образования "Шовгеновский район" Республики Адыгея

    При использовании материалов ссылка на сайт - обязательна!

  • Телефон: 8 (877-73) 9-21-74

    Адрес: 385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а.Хакуринохабль, ул.Шовгенова,9

    E-mail: shovadm@mail.ru

  •   Создание и поддержка сайта

Яндекс.Метрика