ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Шовгеновский район

Официальный сайт Администрации муниципального  образования "Шовгеновский район"

Непэ - адыгабзэмрэ адыгэ тхыбзэмрэ я Маф!

Гъэтхэпэ мазэм и 14-м 1855-рэ илъэсым апэрэ хьарыфылъэу арапыбзэкIэ Бэрсэй Умар ытхыгъэр Тифлис къыщыдэкIыгъагъ, 2000-рэ илъэсым къыщыублагъэу мы мафэр тилъэпкъыбзэ имэфэкIэу хэтэгъэунэфыкIы.

Тиадыгабзэ Адыгэ Республикэм икъэралыгъуабзэхэм ащыщэу зэрэщытым тырэгушхо, ар къызэтегъэнэжьыгъэным, хахъо ышIыным непэ тишъолъыр игъэкIотыгъэу щыдэлажьэх, Адыгеим и ЛIышъхьэ мы Iофым къыхэлажьэ. Ау, пстэуми апэу, тиныдэлъфыбзэ къырыкIощтыр зыIэ илъыр тэры! ТэжъугъэгъэлъапIэ, тэжъугъэухъумэ, тисабыйхэм ятэжъугъэгъашI!

ТышъуфэгушIо тыбзэ и МафэкIэ!

shovgenovskyi raion 52457259 123322642097899 1723667271189893128 n

shovgenovskyi raion 53333592 419534555460045 8552451375441230358 n